cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Introduktion og formål

Introduktion

I foråret 2009 indledte Inuit Circumpolar Council (ICC) og Dansk Institut for Menneskerettigheder (IMR) en dialog omkring Menneskerettigheder og Oprindelige folks Rettigheder i fremtidens Grønland. Udgangspunktet var, at ICC under ledelse af Aqqaluk Lynge, havde lanceret planer om at etablere et Arktisk Center for Menneskerettigheder hvorunder der kunne etableres et studie om oprindelige folks forhold. Der er nedsat en bestyrelse og planen er, at Centret formelt skal etableres i juni 2010. Formålet med denne dialog er at få undersøgt mulighederne for monitorering af myndighedernes forhold til menneskerettighederne generelt samt i hvilken udstrækning vedtagelsen i 2007 af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder kan få indflydelse i fremtidens Grønland.

Landstinget har desuden vedtaget et forslag om etablering af et Menneskerettighedscenter. Myndighedesbehandlingen af denne sag er ikke tilendebragt endnu.

Mandatet for Institut for Menneskerettigheder i Danmark, hvilket er i overensstemmelse med de principper, der er gældende for andre nationale menneskerettighedsinstitutioner (Paris Principperne), indebærer, at IMR skal monitorere og fremme menneskerettighederne også i Grønland.1 Selvstyrets indførelse ændrer ikke formelt på dette mandat-mæssige forhold, men der er behov for at drøfte, hvordan opgaven kan løftes på en fornuftig måde og forankres i Grønland.

Et nationalt menneskerettighedsinstitut er en uafhængig statslig institution, som har en vigtig rolle at spille for at sikre demokratiet og statens ansvarlighed i forhold til borgerne. Den kan også være en positiv medspiller i forfatnings- og lovgivningsprocesser som hørings- og rådgivningsinstans, der sikrer at menneskerettighederne (herunder oprindelige folks rettigheder) er tænkt ind i overensstemmelse med de internationale konventioner. Et nationalt menneskerettighedsinstitut kan desuden have et uddannelsesprogram, være omdrejningspunkt for indsatser på menneskerettighedsområdet, samt have en forsknings- og/eller analysekomponent.2

Formål

Seminaret har til formål at sætte fokus på menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i Grønland og hvordan arbejdet med dette kan give positivt input til demokratiseringen og det civile samfunds deltagelse i denne proces.

1 IMRs bevillinger til at udføre dette arbejde svarer dog ikke til opgaven, heller ikke selvom opgaven kun havde været at monitorere og fremme menneskerettigheder i Danmark og ikke i Grønland.

2 Det danske Institut for Menneskerettigheder har i lighed med sin engelske søster-organisation et mandat til at monitorere ligebehandling og diskrimination.