cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL - VEDTÆGTER

Vedtægter for

Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiiffiat, Kalaallit Nunaat

(ICC-Grønland)

 

§ 1

Navn og hjemsted

Organisationens navn er Inuit Issittormiut Kattuffiat, Kalaallit Nunaat.

  Stk. 2. Organisationens internationale og danske navn er ICC-Greenland henholdsvis ICC-Grønland.

  Stk. 3. Organisationen anvender videre betegnelserne Inuit Circumpolar Council Greenland, og den grønlandske afdeling af ICC.

  Stk. 4. Organisationens hjemsted er Nuuk, Grønland. Organisationen kan have kontorer andre steder.

 

§ 2

Formål

ICC-Grønland er den Grønlandske afdeling af ICC og arbejder for de formål, som til enhver tid er angivet i Charter og By-Laws for den internationale organisation "Inuit Circumpolar Council" (i det følgende kaldt ICC). De bestemmelser i ICC's Charter og By-Laws, hvori formålet er anført, skal i den grønlandske oversættelse være vedhæftet ICC Grønlands vedtægter.

  Stk. 2. ICC Grønland har til formål at deltage i ICC’s ledelse og deltager med en delegation på 18 medlemmer.

  Stk. 3. ICC Grønland kan samarbejde med andre organisationer efter de retningslinjer, som fastsættes af ICC.

  Stk. 4. ICC Grønland er alene bundet af de beslutninger og politikker, der er truffet af ICC.

  Stk. 5. ICC-Grønland er en Indigenous Peoples Organization (IPO), der modtager økonomisk støtte fra Grønlands Landsting og andre offentlige myndigheder, samt eventuelt andre. ICC er anerkendt som inuits stemme i FN og har opnået status som Kategori II medlem i ECOSOC.

  Stk. 6. ICC-Grønlands formål er endvidere at medvirke til at implementere de beslutninger og politikker, der vedtages i ICC, således at de indarbejdes i Grønlandsk lovgivning m.v., at bistå ICC i forskellige spørgsmål, der har relevans for inuit og andre mennesker i det arktiske område, at værne om inuits kultur m.v., at bistå og rådgive offentlige myndigheder og private i spørgsmål med relevans for ICC arbejdsområder, samt at påtage sig opgaver og informationsopgaver, som gives af ICC i forhold til internationale organer så som men ikke udelukkende De Forenede Nationer (FN) og Arktisk Råd.

 

§ 3

Delegationen

I medfør af Inuit Circumpolar Council’s Charter og By-Laws består ICC-Grønlands delega­tion af 18 valgte repræsentanter og er den øverste myndighed i organisationen.

  Stk. 2. De grønlandske foreninger, institutioner m.v. der har ret til at udpege medlemmer i dele­gationen er medtaget som Bilag 1.

  Stk. 3. Udpegning af stemmeberettigede medlemmer til delegationen finder sted i henhold til ICC’s Charter og By-Laws.

  Stk. 4. Medlemmer af ICC-Grønlands delegation er tillige stemmeberettigede i ICC’s General­forsamling. Valget gælder for 4 år.

  Stk. 5. Grønlandske organisationer der har ret til at udpege medlemmer til ICC-Grønlands delegation kan vælge en suppleant. En suppleants indtræden kræver en enstemmig tilslutning fra delegationen.

  Stk. 6. Hvis et delegationsmedlem pga. særlige omstændigheder trækker sig, skal den pågæl­dende organisation som vedkommende er udpeget af, inden 30 dage meddele navnet på et nyt medlem og suppleant.

  Stk. 7. I tilfælde af manglende ny-udpegning ved tidsfristens udløb kan ICC-Grønlands bestyrelse foretage udpegningen.

  Stk. 8. ICC-Grønlands delegation skal så vidt muligt dække et bredt spektrum af det grøn­landske folks interesser.

  Stk. 9. Stemmeberettigede medlemmer af ICC-Grønlands delegation er udpeget på grundlag af deres personlige kapacitet.

  Stk. 10. Ansatte på ICC-Grønlands administration kan ikke samtidig være medlemmer delega­tionen.

 

§ 4

Delegationens konstituering

Mindst 60 dage før en Generalforsamling indkaldes delegationen til konstituerende møde. Den konstituerende generalforsamling afholdes en gang hvert fjerde år. Ved konstitueringen vælges: en præsident (formand), præsidiemedlem og en delegationsformand.

  Stk. 2. Delegationsformandens funktionsperiode er fire år indtil nye medlemmer af delegationen er udpeget jfr. ICC’s Charter og By-Laws. Delegationsformanden indtræder tillige i ICC-Grønlands bestyrelse.

  Stk. 3. De under stk. 1 og 2 nævnte personer udgør ICC-Grønlands bestyrelse, der vælges for en periode af fire år eller indtil ny delegation er udpeget, jfr. ICC’s Charter og By-Laws.

  Stk. 4. Valget foregår ved en hemmelig afstemning. I tilfælde af at ICC-Grønland overtager formandskabet i den internationale organisation nomineres tillige en ICC Formand.

  Stk. 5. I tilfælde af at der er flere kandidater til de enkelte poster foretages en skriftlig, hemmelig afstemning.

  Stk. 6. Anmeldelse af kandidatur skal være bestyrelsen i hænde jfr. fastsatte tidsfrister. I særlige tilfælde kan de enkelte delegationsmedlemmer opstille en kandidat, der ikke er delegationsmedlem. Dette kan kun ske gennem et delegationsmedlem.

  Stk. 7. I tilfælde af opstilling i følge stk. 6, overlader forslagsstilleren sit mandat til den opstillede.

 

§ 5

Møder i delegationen

Delegationen holder møder to gange hvert år. Der er på disse to møder separate dagsorden, men skal over et år samlet indeholde en redegørelse for aktiviteterne, og på hvert andet møde en orientering om de reviderede regnskaber samt valg af revisor.

  Stk. 2. Delegationen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede.

  Stk. 3. Afgørelser træffes i mindelighed. Evt. afgørelser ved afstemning er gyldige ved almin­delig stemmeflerhed.

  Stk. 4. Hvert andet møde skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referenter.

3. Præsidentens beretning.

4. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

5. Behandling af delegationsformanden, delegaternes og/eller præsidentens forslag.

6. Behandling af forslag og temaer til ICC.

7. Orientering om Præsidentens foreløbige budget for det kommende år.

8. Evt. valg af bestyrelse for ICC-Grønlands administration.

9. Evt. valg af suppleanter.

10. Evt. valg af præsident.

11. Evt. valg af statsautoriserede eller registrerede revisorer.

12. Eventuelt.

  Stk. 5. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, præsident og revisorer skal finde sted, når deres valgperioder er udløbet eller når en af disse træder tilbage.

 

§ 6

ICC-Grønlands præsident

ICC-Grønlands øverst ansvarlige er præsidenten, som er ansvarlig for den daglige ledelse af ICC’s kontor. I tilfælde af, at Grønland har formandskabet er ICC’s Chair dog leder af hovedkontoret så vel som ICC-Grønlands kontor. ICC’s Chair skal drage omsorg for at beslutninger taget af bestyrelsen eller af det årlige delegationsmøde føres ud i livet. ICC’s Chair indtræder således ind i enhver funktion, der ellers er tillagt ICC-Grønlands præsident.

  Stk. 2. I ganske særlige tilfælde eller i forbindelse med præsidentens ferie, sygdom eller andet fravær kan ledelsen overdrages til et bestyrelsesmedlem.

  Stk. 3. I den periode hvor Grønland har formandskabet i ICC vil særlige regler gælde i medfør af ICC’s Charter og By-Laws. ICC-Grønland vil i dette tilfælde blive administreret af ICC, dog efter ICC-Grønlands sædvanlige ledelsesstruktur med ICC’s Chair som administrativ leder, der også bærer ansvaret for ICC’s samlede drift.

 

§ 7

Bestyrelse

Bestyrelsen består af de 3 personer nævnt under § 4 stk. 1.

  Stk. 2. Formanden for bestyrelsen er præsidenten for ICC-Grønland. I tilfælde af formandskabet er overgået til Grønland gælder særlige regler, således at det er ICC’s Chair, der indtræder som formand for bestyrelsen. Således vil ICC’s Chair også være administrativ leder for ICC-Grønland, jf. § 6, stk. 3.

  Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for at bestemmelserne i ICC’s Charter og By-Laws overholdes.

  Stk. 4. Bestyrelsen vil i valgperioden holde jævnlige møder mellem de årlige ICC-Grønland delegationsmøder.

  Stk. 5. Afgørelser i bestyrelsen træffes i enighed.

  Stk. 6. Bestyrelsen skal påse at skriftlige aftaler overholdes.

 

§ 8

Bestemmelser vedr. ansvar

Præsidenten for ICC-Grønland har det fulde administrative ansvar, dog undtaget i tilfælde af at Grønland har formandskabet, hvor det er ICC’s Chair, der sammen med ICC-Grønland har det fulde administrative ansvar.

  Stk. 2. ICC-Grønlands præsident kan i visse tilfælde overdrage en del af sit ansvarsområde ifølge bestyrelsesbeslutning. Tilsvarende kompetence er tillagt ICC’s Chair, under Grønlands formandskab.

  Stk. 3. ICC-Grønlands bestyrelse kan ved beslutning bemyndige enkeltpersoner uden for bestyrelsen at varetage visse specifikke opgaver.

 

§ 9

Administration

Præsidenten for ICC-Grønland foretager de nødvendige ansættelser af det fornødne administra­tive personale til varetagelse af dets daglige funktioner og tillige sikre sig regnskabskyndig assistance.

  Stk. 2. ICC-Grønland præsident koordinerer den daglige funktion.

  Stk. 3. Præsidenten kan overdrage visse ansvarsområder til de enkelte ansatte.

  Stk. 4. En særlig funktion som ekstern regnskabsfører skal sørge for daglig bogføring og kon­trol med budgetter. Bestyrelsen ansætter og afskediger regnskabsføreren efter indstilling fra præ­sidenten.

  Stk. 5. ICC-Grønland skal til enhver tid anvende anerkendt regnskabspraksis. Alle udbetalinger og enhver anvendelse af ICC-Grønlands midler skal ske toleddet med en attesterende person og en udbeta­lende person. Disse to personer kan ingensinde være samme person. Præsidenten skal udarbejde en fuldmagtsinstruks indeholdende oplysninger, hvilke procedurer, der skal iagttages i forbindelse med udbetalinger, og hvem, der er berettiget til at attestere og bemyndiget til at fore­tage udbetalinger. Fuldmagtsinstruksen udleveres til den daglige eksterne regnskabsfører, ICC-Grønlands revisorer og til ICC-Grønlands bankforbindelse.

  Stk. 6. Samtlige ansættelser sker ved skriftlige overenskomster. Det gælder også midlertidige ansættelser for en periode af mere end en måned eller over 10 arbejdstimer.

  Stk. 7. Administrationen har ansvaret for at delegationsmedlemmerne og organisationer fra hvem de er udpeget, får den nødvendige information om aktiviteterne.

  Stk. 8. I tilfælde af, at Grønland har formandskabet for ICC, gælder foranstående bestemmelser tillige for administrationen af ICC og ICC-Grønland under ICC’s Chair’s ledelse.

 

§ 10

Vedtægtsændring

Vedtægterne kan ændres når 2/3 af de stemmeberettigede delegationsmedlemmer beslutter sig herfor.

 

§ 11

Nedlæggelse

I tilfælde af at Inuit Circumpolar Council ophører med sine aktiviteter vil ICC-Grønland tillige nedlægge sine aktiviteter. Dette kan kun ske ved at et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede delegationsmedlemmer beslutter sig herfor.

  Stk. 2. ICC-Grønland kan beslutte at nedlægge sig selv ved at et flertal på 2/3 af de stemme­berettigede delegationsmedlemmer beslutter sig herfor.

  Stk. 3. Såfremt ICC-Grønland nedlægges i medfør af stk. 1 eller 2 tilfalder ICC-Grønlands aktiver på opløsningstidspunktet Grønlands Landsting.

 

Vedtaget af ICC-Grønlands delegation:

Nome, Alaska, juli 1995

Ændret i Nuuk, februar 1997

Ændret i Nuuk, maj 1998

Ændret i Nuuk, maj 2002

Ændret i Nuuk, juni 2006

Ændret i Nuuk, januar 2011