cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Nuuk Deklarationen 2010

Fra den 28. juni til den 2. juli 2010 i Nuuk, Grønland, vil Inuit fra Alaska, Canada, Grønland og Tjukotka, i anledning af den ellevte generalforsamling samt 30-året for grundlæggelsen af Inuit Circumpolar Council (ICC), og i lyset af generalforsamlingens tema

Inoqatigiinneq – Vort fælles Liv

Huske på, at respektfuld deling af ressourcer, kultur og selve livet med andre er et grundlæggende princip for at være inuit, og er det, der holder os sammen som ét folk på tværs af fire lande:

Minde om den første Inuit Circumpolar Conference (ICC) i Alaska i 1977, hvor Eben Hopson, Senior havde inviteret inuit fra hele det arktiske område til at dele regionale erfaringer, fejre inuits enhed, og at forpligte sig til kollektiv international aktion;

Huske på, at de midlertidige medlemmer af ICC hovedbestyrelse på dette tidspunkt engagerede sig i at formulere visioner samt i udarbejdelse af ICC's charter og vedtægter, med henblik på formelt at vedtage dem, og se tilbage på tredive året for den formelle indvielse af ICC, hvilket skete hér i Nuuk i 1980;

Se frem til de næste tredive års succesfulde samarbejde baseret på de oprindelige vejledninger fra inuit forsamlede på de tidligere generalforsamlinger, samt på de erfaringer, fælles oplevelser, og den opnåede viden fra de sidste tre årtier;

Forstå den unikke status og det omdømme ICC har som en Oprindelige Folks Organisation (IPO) hjemme og i udlandet;

Anerkende de vigtige bidrag fra ICC’s afgående formand og medlemmerne af dets forretningsudvalg, siden den tiende Generalforsamling;

Give sin fulde støtte til den nyvalgte ICC-formand og Executive Council (forretningsudvalget) og takke dem for deres forpligtelse til at fremme inuit som et folk internationalt, og for at påtage sig deres roller med flid;

Kende til vigtigheden af at involvere inuit børn, unge og ældre direkte i ICC’s arbejde, idet de er nøglen til en bæredygtig fremtid;

Fejre den historiske vedtagelse af FN's deklaration om oprindelige folks rettigheder af FN’s Generalforsamling i 2007, hvilken blandt andet bekræfter, at alle folkeslag bidrager til mangfoldighed og civilisationernes og kulturernes rigdom, at de oprindelige folk bør være fri for forskelsbehandling, har ret til selvbestemmelse, og er lige med alle andre folkeslag, men samtidig erkender deres ret til at være anderledes og at blive respekteret som sådan;

Anerkende, at de universelle menneskerettighedsinstrumenter, herunder oprindelige folks rettigheder på verdensplan, inklusive inuits, stadig hverken er fuldt anerkendte eller implementerede, hvorfor inuit fortsat skal samarbejde med andre for at nå målet om fuld anerkendelse af inuits rettigheder;

Notere sig, at den seneste øgede udvikling på det internationale niveau påvirker inuit, og den hurtige og eksponentielle vækst af interesser og eksterne aktiviteter i Arktis gennem de sidste fire år fra magtfulde stater, industrier, forskere og særlige interesser uden tvivl vil fortsætte og vil kræve en betydelig opmærksomhed og årvågenhed fra ICC i de kommende fire år;

Anerkende, at katastrofen, der udspiller sig fra offshore boring i den Mexicanske Golf, og endvidere anerkender det arktiske miljøs sårbarhed, og hvorledes et muligt olieudslip vil medføre en katastrofe for inuit, og endelig at ressourceudvindingsindustrierne i stadig højere grad sigter mod at udnytte undergrundens ressourcer, både offshore og onshore;

Bemærke med stor bekymring og frygt ændringerne i Arktis, herunder den smeltende is i inuits hjemland, og på trods dette vide, at Inuit har en forhistorie med at finde ressourcer i deres samfund og andre steder og har tilpasset sig og taget forandringernes udfordringer op med succes;

Bemærke, at indflydelsesrige stater, industrier og myndigheder i stigende grad er interesseret i udnyttelsen af det arktiske havmiljø og de dertil knyttede ressourcer;

Anerkende, at Inuit, som et maritimt oprindeligt folk, der bor i store områder af Arktis, inklusive de arktiske kyster, har rettigheder i forbindelse med forvaltningen af det arktiske havmiljø for nuværende og kommende generationer, og med ansvar for hele menneskeheden;

Minde om lanceringen af ICC’s deklaration om suverænitet i det arktiske område i april 2009, som inuit ledere påbegyndte udviklingen af på Inuit Ledernes Topmøde i Kuujjuaq i oktober 2008, og som i en ånd af samarbejde og respekt beskriver, hvordan inuits suveræne rettigheder skal gennemføres;

Minde os selv om, at inuit har oparbejdet stor succes ved at samarbejde med andre, herunder med dem, hvis videnssystemer adskiller sig fra vores, og ved at bidrage til arbejdet i internationale og arktiske forskersamfund, samt organer som De Forenede Nationer og Arktisk Råd, og samtidig være tro mod vores egen viden og fremme af vores rettigheder;

Notere sig, at på trods af markant øget aktivitet i Arktis, er der stadig, for Inuit, en sørgelige mangel på en nord-nord kommunikationsinfrastruktur og transportforbindelser mellem inuit samfundene;

Være klar over, at udfordringer identificeret af inuit, der har været forsamlede til tidlige ICC generalforsamlinger, fortsat har politiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle dimensioner, og at ICC fik mandat til at sætte inuit spørgsmål, bekymringer, og rettigheder i centrum for Arktisk politik og beslutninger;

Takke borgerne i Nuuk og alle i Grønland for at være venlige og imødekommende værter for denne ellevte ICC generalforsamling;

Herved:

1: Modtager og vedtager ICC’s Aktivitetsrapport 2006 - 2010;

2: Anerkender værdien af de afgivne rapporter og præsentationer, samt de drøftelser, som inuit har haft under denne 11. ICC Generalforsamling;

3: Tilskynder alle inuit i overensstemmelse med ånden i temaet for ICC’s 11. Generalforsamling, at dele deres livserfaringer og inuit viden med hinanden og med dem, der bor uden for den cirkumpolare region;

4: Instruerer ICC om at fortsætte med at bruge Arktisk Råd som en central platform for at fremme inuits interesser, samtidig med at man samarbejder med andre i Rådet om at være på vagt om at fastholde og styrke ICC’s unikke rolle som en permanent deltager i Arktisk Råd;

5: Instruerer ICC til at opfordre medlemmerne og de permanente deltagere af Arktisk Råd, at forny og genforpligte deres individuelle og kollektive forpligtelser over for Arktisk Råd, som det centrale forum for internationalt samarbejde i Arktis, og at de arktiske stater tager inuit med i alle bilaterale og multilaterale møder, som har betydning for inuit, og gør det på samme direkte og meningsfulde måde som i Arktisk Råd.

6: Anviser det nye bestyrelse til at analysere Deklarationen om oprindelige folks rettigheder i forbindelse med inuit og deres nuværende situation, og at forelægge disse resultater for internationale, nationale, regionale og lokale samfund;

7: Opfordrer alle inuit til at lære om FN’s Deklaration om oprindelige folks rettigheder, og hvorledes den er gældende for dem og deres nuværende situation;

8: Anviser ICC til kraftigt at tilskynde alle arktiske stater til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i FN’s Deklaration om oprindelige folks rettigheder;

9: Anviser ICC til kraftigt at tilskynde alle arktiske stater til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i FN’s konvention om børns rettigheder;

10: Bemyndiger ICC til på en meningsfuld måde at lade børn, unge og ældre deltage i ICC’s arbejde.

11: Bemyndiger ICC til at arbejde flittigt med at fremme inuits interesser, rettigheder og bekymringer for ledelse i den cirkumpolare region jf. ICC erklæringen om suverænitet i Arktis, og beder ICC insistere på, at de arktiske regeringer behandler inuits hjemland som en integreret helhed vedrørende politikker og programmer for Arktis;

12: Instruerer ICC til at tage centrale spørgsmål i ICC erklæringen om suverænitet i Arktis op i formelle diskussioner med Rusland, USA, Canada og Danmark;

13: Tilskynder ICC’s ledelse til at indgå drøftelser med de af FN’s medlemslande, som er interesserede i de arktiske områder, med henblik på at oplyse dem om vores rettigheder og interesser og til at indgå partnerskaber, hvor det er fordelagtigt;

14: Kraftigt opfordrer ICC til i stigende grad til at indlede konsultationer med regionale statslige organer og andre organer som Den Europæiske Union, Organisationen af Amerikanske Stater, og G-20 landene, således at de i højere grad tager hensyn til vores rettigheder og interesser i deres politiske beslutningsprocesser og aktiviteter;

15: Instruerer ICC i kraftigt at informere om inuits rettigheder til at forvalte de levende ressourcer og aktivt informere andre om vores levevis og vores metoder til at praktisere en bæredygtig udnyttelse og udvikling;

16: Støtter inuit fangere i deres unikke kamp for at tilpasse sig det nye Arktis, og anmoder ICC om at bekæmpe uetisk og uretfærdige handelsrestriktioner på vores egne produkter, hvilket inkluderer det uretfærdige forbud mod import af sæl- og andre havpattedyrs produkter til den Europæiske Union;

17: Opfordrer ICC til at indlede drøftelser med inuit fangere gennem nationale inuit organisationer og i givet fald via deres regionale organisationer, om eksisterende og nyudviklede internationale konventioner om bæredygtighed, som både styrker og fremmer inuits rettigheder til at bruge ressourcer på en fornuftig og forsigtig måde;

18: Instruerer ICC at fremme en omdefinering af jagt aktiviteter og anvendelse af levende ressourcer som inuit erhvervsmæssigt udnytter i alle internationale fora vedrørende menneskerettigheder;

19: Tilskynder medlemmerne af ICC’s bestyrelse til at holde miljøforvaltning af inuits hjemland blandt deres nøgleprioriteringer i perioden 2010 – 2014, og især målet om at fremme et sundt og uudtømmeligt grundlag for udnyttelsen af de levende ressourcer for inuit i fremtiden;

20: Instruerer ICC, som et hastepunkt, at planlægge og være vært for et Inuit Leaders’ Summit vedrørende ressourceudvinding med målsætningen om at udvikle en fælles inuit position for miljø, økonomi, sociale og kulturelle konsekvenser, og som det første at finde økonomiske midler til gennemførelsen af et sådant topmøde;

21: Tilskynder ICC til at bidrage til aktiviteter, hvor inuits traditionelle viden og vestlig videnskab drages ind i beslutningsprocessen i Arktis, som f.eks. Internationale Polarår Konference, Fra viden til handling i 2012, samt andre;

22: Bemyndiger at ICC ser på de voksende muligheder for inuit til at deltage i den arktiske videnskab og forskning på en meningsfuld måde, og samtidig spille en rolle for at fremme etisk og ansvarlig forsknings praksis, samt understrege vigtigheden af at bringe viden tilbage til inuits samfund;

23: Anerkender den indsats, som ICC-Grønland har gjort for at etablere Inuit Center for International Understanding, som vil fokusere på menneskerettigheder, navnlig implementeringen af FN’s Deklaration om oprindelige folks rettigheder, såvel som fremme forbindelser til universiteter og læreanstalter i ind- og i udland;

24: Anerkender det arbejde som de canadiske inuit har gjort for at etablere Inuit Knowledge Centre og støtter og opfordrer inuits lederskab til, at uanset hvilken forskning, som udføres i inuits hjemland, sker i samarbejde med de canadiske inuit regioner;

25: Bemyndiger ICC til at arbejde med cirkumpolare og nationale partnere til udvikling af en strategi for at gennemføre en ordentlig integration af lokalsamfundets overvågning og forskning (CBM/R) af forskningsaktiviteter i Arktis;

26: Erkender, at inuit sproget er et afgørende element af inuits identitet, hvilket skal fremmes, og bemyndiger ICC til gennemførelsen af de anbefalinger, der kom fra det Arctic Indigenous Languages Symposium afholdt i 2008;

27: Bemyndiger ICC til at fremme uddannelsesmæssige udvekslinger, udveksling af bedste uddannelsespraksis, og være vært for et topmøde med fagfolk og eksperter på tværs af det cirkumpolare Arktis for at hjælpe hinanden med at udvikle og forbedre kulturelt tilpassede læseplaner, samt udvikle yderligere anbefalinger;

28: Bemyndiger ICC til at arbejde med inuit medievirksomheder og organisationer for at fremme udvekslingen af information, udvikling af pan-arktiske og inuit kommunikations initiativer og udvikling af inuit-specifikke tv, radio, sociale medier og internet projekter, der eksisterer og fremmer øget inuit til inuit kommunikation og interaktion;

29: Bemyndiger ICC til løbende at kommunikere sit arbejde og resultaterne af sine aktiviteter til inuit gennem medier og andre kommunikationskanaler;

30: Anviser ICC at bruge resultaterne, og bygge videre på det arbejde, af tidligere inuit arealanvendelses undersøgelser og lignende forskning til effektivt og proaktivt at reagere på den stigende brug af andre af inuits havis, vand og kystområderne;

31: Bemyndiger ICC’s bestyrelse til at påbegynde et ICC arkiv initiativ, der vil samle vigtige dokumenter og optegnelser fra hver af de fire ICC kontorer og andre organer og institutioner, og stille dem til rådighed for inuit og andre akademikere på en ansvarlig, professionel, og anvendelig måde for derved at bistå med viden om ICC og andres arbejde, som har fokuseret på resultaterne af den tværnationale inuit enhed og samarbejdende inuit politik;

32: Instruerer ICC til at udvikle et clearingskontor, der vil hjælpe med at registrere og beskytte traditionel viden om inuit samt fremme udvekslingen af oplysninger mellem inuit i den cirkumpolare region;

33: Bemyndiger ICC’s bestyrelse til at blive aktivt involveret i at fremme gennemførelsen af anbefalingerne fra Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA), især de bestemmelser, som har til formål at beskytte inuits hav- og kystområder;

34: Instruerer ICC til at udtrykke beslutningen om at nationalstater anerkender inuits rettigheder og ansvar i forbindelse med inuits vandområder, have, stræder og passager, som har være anvendt af inuit siden tidernes morgen;

35: Anerkender, at inuits helbred er højt på dagsordenen, og instruerer ICC til at finde frem til de højeste standarder og kontrolmekanismer, som vil kunne forhindre skade på inuits vandområder;

36: Anviser ICC til at fremme inuits sundhed og trivsel ved at gennemføre 2010-2014 Circumpolar Inuit Health Strategy samt ved at fremme strategiske initiativer i alle inuit hjemlande fokuserende på inuit familiernes velbefindende og andre af inuits sundhedsprioriteringer i samarbejde med nationale, cirkumpolare og internationale partnere;

37: Instruerer ICC til at øge sin viden om inuits sundhed og velvære, og til at fremme disse spørgsmål gennem de relevante organer som f.eks. Arktisk Råd, FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folk, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO);

38: Fokuserer på de negative konsekvenser for inuits fødevaresikkerhed som følge af synergivirkningerne af forurenende stoffer, klimaændringer, og reguleringsmæssige afgørelser, der træffes af andre vedrørende isbjørne, sæler og andre pattedyr og opfordrer ICC til at tage inuit fødevaresikkerhed med i sit arbejde om sundhed, nærende fødevarer, bæredygtig udnyttelse af vilde dyr og planter, forurenende stoffer, biologisk mangfoldighed og klimaændringer;

39: Bemyndiger ICC til fortsat at realisere alle disponible muligheder for at bekæmpe menneskeskabte klimaændringer, og at udvikle måder at tilpasse sig de nye arktiske virkelighed, hvilket inkluderer, at insistere på at arktiske inuit samfund bliver inkluderet i den foreslåede 20 milliarder International Climate Change Adaption Fund;

40: Instruerer ICC til at fortsætte dens internationale, nationale og regionale bestræbelser på at reducere den globale udledning af forurenende stoffer, som ender i det arktiske område og negativt påvirker inuit, og at engagere sig i aktiviteter, der fremmer og styrker bestemmelserne i internationale instrumenter såsom den globale Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the International Agreement on Mercury Pollution (som forhandles om i øjeblikket), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter.

41: Bemyndiger ICC til at fremme avancerede miljømæssige og sociale konsekvens processer i hver inuit region, især med hensyn til projektudvikling i ressourcesektoren, og insistere på, at det civile samfund og oprindelige folks organisationer gives tilstrækkelig tid, passende ressourcer, og fuld offentliggørelse, så de kan levere væsentlige input til disse processer, også under hensyntagen til bestemmelserne i FN’s Deklaration om oprindelige folks rettigheder og ILO’s konvention nr. 169 om oprindelige folk og stammefolk;

42: Instruerer ICC til at fremme den økonomiske udviklingspolitik baseret på principperne i FN’s Deklaration om oprindelige folks rettigheder, herunder princippet om frie, forudgående og informeret samtykke, retten til en retfærdig, upartisk og åbne processer, og retten til, at inuit kan deltage i beslutningsprocessen i forbindelse med den økonomiske udvikling og anvendelse af inuits land, hav, territorier og ressourcer;

43: Påminder andre om, at en sund udnyttelse af ikke-vedvarende ressourcer i de arktiske lande, territorier og have kræver, at inuit skal uddannes og trænes til at deltage betydeligt i ejendomsretten, forvaltningen og beskæftigelsen i forbindelse med disse tiltag, og at royalties og andre indtægter, der stammer fra ressourceudvikling deles ligeligt med inuit;

44: Instruerer ICC til at deltage i aktiviteter, der fremmer beskyttelsen af inuits intellektuelle ejendomsret og kulturarv, og at gøre det i organer som blandt andre World Intellectual Property Organization (WIPO).

45: Instruerer ICC til at fokusere på inuits anliggender og rettigheder og centrere dette i alt arbejde vedrørende biologisk mangfoldighed og den dertil knyttede adgang og deling af ressourcer som inuit ejer eller har brugsretten til;

46: Anmoder ICC’s bestyrelse at iværksætte stærkere bånd mellem inuit samfund i Tjukotka og inuit samfund i Alaska, Canada og Grønland;

47: Bemyndiger ICC til at huske på den unikke situation og de vanskeligheder som inuit (yupik) fra Tjukotka befinder sig i, og opfordrer ICC til at planlægge konkrete projekter, der har varige fordele og sikrer inuits enhed, med dem;

48: Opfordrer ICC til fortsat at udforske måder, hvorpå et stærkt ICC-Tjukotka kontor kan styrkes og vedligeholdes på en bæredygtig måde;

49: Instruerer ICC til kraftigt at gå ind for gennemførelsen af Moskva-erklæringen, som stammer fra Arctic Leaders’ Summit i Moskva, Rusland fra april 2010;

50: Anviser ICC til fortsat at deltage i internationale organer såsom Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), World Conservation Union (IUCN), Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), North Atlantic Marine Mammal Kommissionen (NAMMCO), og World Trade Organization (WTO) for at forsvare og fremme inuits rettigheder til at fange marine pattedyr og handel med produkter af disse på et bæredygtigt grundlag;

51: Instruerer hvert ICC kontor til at være økonomisk ansvarligt, og til at deltage i arbejdet med at gennemføre ICC’s mandater gennem regelmæssige kommunikation og kollektiv strategisk planlægning mellem kontorerne;

52: Instruerer hvert ICC kontor til at forny mulighederne for at opnå yderligere finansiel støtte fra offentlige og private donorer;

53: Påminder på det kraftigste ICC til at deltage i de internationale bestræbelser for at gøre lokalt følte påvirkninger til fordel for inuit;

54: Instruerer ICC til at planlægge og gennemføre en Pan-arktisk Inuit Leaders’ Summit i 2012, hvis tema vil blive valgt af ICC’s kommende bestyrelse inspireret af både denne deklaration og andre spørgsmål af stor betydning for inuit, som må dukke tidligt op i det nye 4-årige mandat for ICC.

Formanden og bestyrelsen bekræfter herved, at Nuuk-deklarationen blev enstemmigt vedtaget af de delegerede på ICC’s 11. generalforsamling den 1. juli 2010.

Underskrevet af: Jim Stotts, ICC-formand; Edward Itta, ICC-næstformand, Alaska; Duane Smith, ICC-næstformand, Canada; Tatiana Achirgina, ICC-næstformand, Tjukotka; Aqqaluk Lynge, ICC-næstformand, Grønland; Willie Goodwin, Jr., bestyrelsesmedlem, Alaska; Violet Ford, bestyrelsesmedlem, Canada; Elvira Tyunikova, bestyrelsesmedlem, Tjukotka; og Carl Christian Olsen, bestyrelsesmedlem, Grønland.