cooksite.info
English
Dansk
Kalaallisut

E-mail iccgreenland@remove-this.inuit.org
Tlf +299 323632 

Opfølgning: Manglende enighed under FN's kviksølvforhandlinger

Nuuk den 7. december 2011

Repræsentanter fra over 100 lande var samlet under kviksølv-forhandlingerne i Nairobi, Kenya mellem den 31. oktober og 4. november. Forhandlingskomitéen kaldes på engelsk ”The Intergovernmental Negotiating Committee” (INC), og består af repræsentanter fra regeringer samt internationale statslige og ikke-statslige organisationer. Der blev holdt møder fra morgen til aften for at diskutere indholdet af den kommende kviksølvs-konvention. Her blev der arbejdet intenst med den egentlige tekst for at opnå enighed og få renset ud i de mange forslag.

Den tredje ud af fem planlagte forhandlingsrunder repræsenterede et midtvejspunkt, og derfor var der mange forventninger. Men det er ikke altid let at gøre fremskridt, når så mange lande med vidt forskellige indstillinger og interesser skal finde fælles grund. På nogle områder var der stor succes med at opnå enighed om teksten, men på nogle af de vigtigste områder viste kløfterne sig at være for massive til at opnå konsensus.

Manglende enighed på vigtige områder
 Et af områderne var problematikken om hvorvidt bestemmelserne skal være obligatoriske eller frivillige. Flere udviklingslande hævdede at det ville være urealistisk at kræve obligatoriske kontrolforanstaltninger når man tog deres socioøkonomiske virkelighed i betragtning, mens de fremhævede princippet om fælles men differentieret ansvar. Derimod mente mange udviklede lande at frivillige foranstaltninger ville underminere konventionens succes og målet med at reducere udslip af kviksølv. Specielt på området om atmosfæriske udledninger udtrykte delegaterne kraftige og ufleksible synspunkter, bl.a. fordi at kulfyrede kraftværker bliver betragtet som en vigtig driver til at opnå industriel udvikling, samtidig med at kulfyrede kraftværker er en hovedkilde til udledning af kviksølv. Også på området for finansielle mekanismer udtrykte landene store meningsforskelle i hvordan parternes implementering af deres forpligtelser skulle støttes. De store vanskeligheder med at opnå konsensus på de vigtige områder skyldes muligvis en forhandlingsstrategi, hvor parterne etablerer stærke indledende positioner, som de senere kan lempe lidt på under de videre forhandlinger.

Hvorfor kviksølvforhandlinger er relevante for Inuit
 Atmosfæriske udledninger af kviksølv transporteres med vinden over lange afstande og ender i de arktiske farvande. Her omdannes det af bakterier fra den inorganiske form til den organiske form methylkviksølv, hvilket gør det lettere optageligt og langt mere giftigt for organismer. Derfra ophobes det i fødekæden, så jo højere et dyr er placeret i fødekæden, og jo ældre dyret er, jo mere kviksølv indeholder det. Inuit er særligt udsatte for kviksølv-forurening gennem vores traditionelle kost, og derfor er det vigtigt for ICC at være med til forhandlingerne om denne konvention, som skal mindske den menneskeskabte udledning af kviksølv til miljøet. Arktisk Råds arbejdsgruppe AMAP har for nyligt udgivet en rapport med opdatering af status på kviksølv i arktis, hvilket er et vigtigt værktøj til at støtte vores argumenter i de interventioner ICC giver.

I Canada blev der i oktober offentliggjort nogle nye resultater af et langtidsstudie, som viste at fostre som blev udsat for kviksølv mens de lå i maven, havde dårligere intellektuel funktion og sværere ved at koncentrere sig ved 11-års alderen. Dette har medført at man i Nunavik har anbefalet at gravide og kvinder i den fødedygtige alder mindsker deres indtag af hvidhval. Og det er tankevækkende i forhold til at undersøgelser har vist, at man visse steder i Grønland har nogle af de højeste værdier af kviksølv i blodet. Det understreger pointen i at oprindelige folk, herunder Inuit, og andre sårbare befolkninger modtager en uforholdsmæssigt stor andel af den forurening, som de ikke selv er skyld i. Dette blev også fremhævet af bl.a. delegaterne fra Canada, og Sverige på vegne af Arktisk Råd. Og de lagde vægt på at der var brug for øjeblikkelig handling. I modsætning hertil understregede lande som fx Kina og Indien at de havde et stigende behov for energiforsyning i deres kraftigt voksende økonomier, og ønsker derfor ikke at binde sig til obligatoriske forpligtelser til at reducere deres kviksølvs-udledninger. Nogle lande sagde rent ud sagt at hvis de skulle vælge mellem at forsyne deres folk med energi fra kulfyrede kraftværker eller tage hensyn til andres traditionelle kost, så valgte de uden tvivl energi. Dette illustrerer tydeligt disse landes manglende forståelse for folks helbredssituation, ikke kun globalt men også for deres egen befolkning. At de vælger udvikling frem for helbred/miljø er skuffende, men desværre ikke overraskende.

Udvikling kan gå hånd i hånd med helbred og miljø
 ICC og de arktiske lande kan ellers spille en vigtig rolle for at fremhæve, at det netop ikke behøver at være et valg mellem udvikling eller helbred/miljø; men at udvikling kan ske på en bæredygtig måde, som hverken forurener unødvendigt eller påvirker helbredet negativt. Den stigende interesse for Arktis og dets potentielle råstofressourcer giver os et oplagt udgangspunkt for at styrke vores sager. Specielt Kina viser stor interesse for bl.a. Grønlands sjældne jordarter, og ved forhandlinger er det vigtigt ikke at glemme den påvirkning Kinas industrielle aktiviteter har på miljø og helbred i Arktis, så man ikke ukritisk indgår aftaler uden at holde dem til regnskab for deres forurening og kræve en mere bæredygtig udvikling.

Da processen har nået sit midtvejspunkt vil presset for at opnå betydelige fremskridt ved den næste forhandlingsrunde være stor. Derfor vil en stor del af arbejdet på de mest kontroversielle emner komme til at foregå på mellemliggende møder på bi- og multilateralt niveau.

De næste kviksølvsforhandlinger, INC-4, finder sted den 25.-29. juni 2012 i Punta del Este, Uruguay.

 

Kontakt
Parnuna Egede, miljørådgiver i ICC Grønland
E-mail: parnuna@remove-this.inuit.org
Tlf. nr.: +299 323632

 

Vil du vide mere?

Læs mere på den officielle INC-3 hjemmeside:
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx

Læs et detaljeret resumé af INC-3 forhandlingerne fra Earth Negotiations Bulletin:
http://www.iisd.ca/vol28/enb2808e.html